Gardens to visit in Kyoto

pict0108-crop-270-457

Central District:

  • Daitoku-ji
  • Kyoto Gosho
  • Nijo-jo (Nijo Castle)
  • Sento Gosho

Northwest District:

  • Myoshin-ji
  • Kinkakuji
  • Ryoan-ji
  • Ninnaji
  • Toji-in

Southwest District:

  • Saiho-ji
  • Katsura Rikyu
  • Tenryu-ji

Northeast District:

  • Ginkakuji
  • Shugaku-in Rikyu
  • Sanzenin
  • Jakkoin
  • Rengei-ji

Southeast District:

  • Nanzenin
  • Murinan
  • Tofuku-ji
  • Heian Jingu
  • Shorenin
  • Kiyomizudera

Environs: South of Kyoto

  • Sambo-in
  • Byodo-in

For more information about gardens in
Japan please visit:

jgardenorg-logo