Gardens to visit in Kyoto

pict0108-crop-270-457

Central District:

 • Daitoku-ji
 • Kyoto Gosho
 • Nijo-jo (Nijo Castle)
 • Sento Gosho

Northwest District:

 • Myoshin-ji
 • Kinkakuji
 • Ryoan-ji
 • Ninnaji
 • Toji-in

Southwest District:

 • Saiho-ji
 • Katsura Rikyu
 • Tenryu-ji

Northeast District:

 • Ginkakuji
 • Shugaku-in Rikyu
 • Sanzenin
 • Jakkoin
 • Rengei-ji

Southeast District:

 • Nanzenin
 • Murinan
 • Tofuku-ji
 • Heian Jingu
 • Shorenin
 • Kiyomizudera

Environs: South of Kyoto

 • Sambo-in
 • Byodo-in

For more information about gardens in
Japan please visit:

jgardenorg-logo